top of page

Kódex ochrany údajov - GDPR

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci emailovej komunikácie pri objednávke tovaru.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Spoločnosť FemaleForce, s. r. o. ako vlastník vydavateľstva duševných diel autora Iryny Zelyk sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate pri objednávke tovaru, sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovacích operácii, vystavenia daňových dokladov, identifikácie Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

 

Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám. Výnimkou je Vaša adresa, ktorú poskytujeme prepravnej spoločnosti za účelom dodania tovaru k Vám.

 

Vyplnením a zaslaním požadovaných osobných údajov v rámci objednávky (prostredníctvom emailovej komunikácie, adresa hello@irynazelyk.com) súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy spoločnosti FemaleForce, s. r. o., a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov. Prehlasujeme, že ako správcovia vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti a pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, t. j. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

 

Prehlasujeme, že:

 

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.

Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Ubezpečujeme Vás, že, Vás nebudeme žiadnym spôsobom obťažovať nevyžiadanou poštou či iným spôsobom Vás bezdôvodne kontaktovať.

 

Použitie a postúpenie osobných údajov

 

FemaleForce, s. r. o. používa Vaše osobné údaje na účely zákazníckej administratívy, a v limitovanej miere na marketingové účely. Kontaktujeme Vás vždy len v takom rozsahu, v akom je to nevyhnutné. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov.

 

Možnosť odhlásenia

 

Chceme Vaše údaje používať k tomu, aby sme Vás mohli informovať o stave Vašej objednávky, prípadne o našich produktoch a službách. Reakcia na takéto oslovenie je samozrejme dobrovoľná. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom postupu uvedeného v päte každého emailu.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: hello@irynazelyk.com alebo na adrese FemaleForce, s. r. o., Kraskova 2, 83102 Bratislava. Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup k osobným informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.) Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 20 dní. Právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať. Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme prípadné pochybenie mohli napraviť.

bottom of page